خبر

تغییرات اقلیمی؛ پاسخ زمین به انسان‌ها

ام بی ای نیوز: ۴۵.۹درصد مردم جهان فکر می‌کنند، دیگر نمی‌توان مانع تغییرات اقلیمی شد و برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی خیلی دیر شده است. این داده برگرفته از پژوهشی بین المللی‌ با موضوع “بررسی تغییرات اقلیمی و ‌گرمایش زمین” است که توسط WIN International، پیشروترین انجمن تحقیقات بازار و نظرسنجی درجهان انجام شده است. داده‌های این پژوهش از ۴۰ کشور و با مشارکت ۲۹,۳۶۵ پاسخگو گردآوری شده است. شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc ) مجری این طرح در ایران بوده است. این پژوهش در ایران با ۵۰۰ نفر از ساکنان شهرهای کوچک و بزرگ انجام شده است. در ادامه اطلاعات جامعی از پژوهش و مقایسه‌ای که از نتایج ایران و سایر کشورها صورت گرفته را بخوانید.آیا زمین در حال گرم شدن است؟نتایج پژوهش نشان می دهد که ۸۴.۵ درصد مردم جهان معتقدند که گرم شدن کره زمین تهدیدی جدی برای بشریت است. دلایل گرم شدن زمین چیست؟ این موضوعی است از دو بعد فعالیتها انسانی و تغییرات اقلیمی که حاضران در پژوهش به آن از نگاه خود پاسخ داده‌اند. طبق اطلاعات بدست آمده ۸۵.۷ درصد افراد حاضر موافق این نکته هستند که تغییرات اقلیمی منجر به گرم شدن کره زمین شده است. در نگاه مشارکت کنندگان در پژوهش به تغییرات اقلیمی ۴۵.۹ درصد فکر می کنند که برای این تغییرات خیلی دیر شده است. از سوی دیگر ۸۴.۴ درصد پاسخگویان گمان می کنند، گرم شدن زمین به دلیل فعالیت‌های انسانی، احداث کارخانجات، ساخت و سازها، از بین بردن طبیعت، استفاده بیش از حد از منابع سوخت و… است.همچنین پژوهش مورد نظر نشان داد: نسل Z (متولدین سالهای ۱۹۸۸ – ۲۰۰۹) آگاه ترین نسل از وجود تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر گرم شدن کره زمین هستند. این گروه بیش از سایرین فعالیت‌های انسانی را بر تغییرات اقلیمی تاثیرگذار می‌دانند. نسل Baby Boomer (متولدین ۱۹۴۶-۱۹۶۴) بیش از سایرین گرم شدن کره زمین را تهدیدی جدی برای بشریت می دانند. نسل های جوان Z و Y نیز بیشتر از مابقی نسل‌ها بر این باور هستند که هنوز هم زمان برای مهار تغییرات اقلیمی وجود دارد.نگاه مردم جهان نسبت به گرم شدن کره زمیننتایج پژوهش نشان داد: پاسخگویان در اروپا کمتر از سایرین و پاسخگویان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) بیشتر از سایرین گرم شدن کره زمین را ناشی از تغییرات اقلیمی می‌دانند. در ادامه بهتر است، مقایسه‌ای در این باره داشته باشیم.در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده؛ تایلند با ۹۷ درصد بیشتر از سایرین و کرواسی با ۷۰ درصد کمتر از سایرین گرم شدن کره زمین را ناشی از تغییرات اقلیمی می‌دانند. در بین ۴۰ کشور شرکت کننده، ایران با میزان موافقت ۸۳.۴ درصدی با این موضوع در جایگاه ۲۶ ام بین ایتالیا (۸۲.۶%) و برزیل ( ۸۴.۳%) قرار گرفته است. این در حالی است که ترکیه در همسایگی ایران با میزان ۹۳.۶% در جایگاه پنجم قرارگرفته است. در مقایسه با ایران پاسخگویان لبنان (دیگر کشور منطقه خاورمیانه که در این پژوهش حضور داشته) با ۹۴% افراد بیشتری معتقدند که گرم شدن کره زمین ناشی از تغییرات اقلیمی است.لازم به ذکر است: در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل هزاره ( Millennials Gen Y ) و افراد شاغل بیشترین میزان موافقت را با تاثیر تغییرات اقلیمی بر گرمایش زمین داشته‌اند.نقش فعالیتهای انسانی در گرمایش زمینیکی از سئوال مطرح شده در پژوهش درباره نقش فعالیت‌های انسانی در گرمایش زمین بود. شرکت کنندگان در کشورهای مختلف دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به این سئوال مطرح کردند. پاسخگویان در اروپا کمتر از سایرین و پاسخگویان منطقه آمریکا بیشتر از سایرین گرم شدن کره زمین را ناشی از فعالیتهای انسانی مانند احداث کارخانجات، ساخت و سازها، از بین بردن طبیعت، استفاده بیش از حد از منابع سوخت و ….. می دانند.در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده تایلند با ۹۷ درصد بیشتر از سایرین و پاکستان با ۶۰ درصد کمتر از سایرین گرم شدن کره زمین را ناشی از این فعالیت های انسانی می‌دانند. در بین ۴۰ کشور شرکت کننده ایران با میزان موافقت ۸۴.۱ درصد در جایگاه ۲۳ ام بین فرانسه ( ۸۴%) و ایرلند (۸۴.۴%) قرار دارد. این در حالی است که ترکیه با میزان ۹۱.۷ % در جایگاه ششم قرارگرفته است.شایان ذکر است: در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل هزاره (Millennials Gen Y) و شاغلین بیشترین میزان موافقت با این موضوع را داشته‌اند.تهدید گرمایش زمین بر زندگی انسانیکی دیگر از سئوالات مطرح شده در پژوهش بررسی جدیت تهدید گرمایش زمین بر زندگی انسان و تحلیل نگرش شرکت کنندگان در این باره بود. پاسخگویان در منطقه آسیا – اقیانوسیه کمتر از سایرین و پاسخگویان منطقه آمریکا بیشتر از سایرین گرم شدن کره زمین را تهدید جدی برای بشریت می‌دانند. در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده ترکیه با ۹۶ درصد بیشتر از سایرین و چین با ۵۷ درصد کمتر از سایرین گرم شدن کره زمین را تهدید جدی برای بشریت تلقی می‌کنند. در بین ۴۰ کشور شرکت کننده ایران با میزان موافقت ۸۶ درصد در جایگاه ۲۱ ام بین آلمان (۸۵.۶ %) و فیلیپین ( ۸۶.۲ %) قرار گرفته است. در مقایسه با ایران پاسخگویان لبنان ( دیگر کشور منطقه خاورمیانه که در این پژوهش حضور داشته) با ۹۰ % افراد بیشتری معتقدند که گرم شدن کره زمین تهدید جدی برای بشریت است.همچنین در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل Baby Boomers و شاغلین بیشترین میزان موافقت با این موضوع را داشته‌اند.فرصت باقی مانده برای جلوگیری از گرمایش زمیناطلاعات پژوهش نشان داد: پاسخگویان در منطقه آمریکا کمتر از سایرین و پاسخگویان منطقه آسیا – اقیانوسیه بیشتر از سایرین معتقدند برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی خیلی دیر شده است. در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده هند با ۸۴ درصد بیشتر از سایرین و برزیل با ۲۰ درصد کمتر از سایرین معتقدند برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی فرصتی باقی نمانده است. در بین ۴۰ کشور شرکت کننده ایران با میزان موافقت ۴۷.۷ درصد در جایگاه ۱۲ ام بین ژاپن ( ۴۷.۵ %) و ویتنام (۴۸.۹ %) قرار دارد. این در حالی است که ترکیه با ۴۵ % موافقت در جایگاه شانزدهم قرار دارد.در مقایسه با ایران در لبنان (دیگر کشور منطقه خاورمیانه که در این پژوهش حضور داشته) با ۹۰ درصد، افراد بیشتری معتقدند که گرم شدن کره زمین تهدید جدی برای بشریت است.شایان ذکر است: در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل‌های جوان Y و Z بیشتر از سایرین معتقدند هنوز زمان برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی باقی مانده است.ویلما اسکارپینو (Vilma Scarpino)، رئیس انجمن بین المللی WIN درباره این پژوهش گفت: بررسی جهانی WIN نشان می‌دهد، مردم در همه کشورها از تغییر اقلیمی آگاه و در مورد گرم شدن کره زمین نگران هستند، اما دیدگاه مثبتی در خصوص امکانپذیر بودن مهار یا محدود کردن این مشکل ندارند. ممکن است شهروندان به راهنمایی‌ها و اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه می‌توانند در این فرآیند مشارکت کنند، نیاز داشته باشند.در مجموع بررسی تغییرات اقلیمی یکی از موضوعات مهمی است که اکثر کشورها به آن توجه ویژه‌ای دارند. در این باره سازمانهای جهانی و فعالان محیط زیست بارها نسبت به تغییرات و بی توجه‌ای کشورها هشدار داده‌اند. هشدارهایی که اگر جدی گرفته نشوند، خسارات جبران ناپذیری به کره زمین وارد خواهد شد.mbanews.ir- نرگس فرجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا