بدون دسته بندی

حال و روز بازار سئو ایران در سال ۱۴۰۱

تربیون، دومین گزارش جامع سئو در ایران را منتشر کرد.برای تهیه این گزارش، ۴۶۲ نفر از فعالان حوزه سئو با پر کردن پرسشنامه به تربیون کمک کردند تا در مورد مباحثی مثل حقوق و دستمزد، بودجه‌بندی خدمات سئو، فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه، اطلاعاتی را در اختیار مخاطبان قرار دهد.نکات برجسته‌ای از گزارش به قرار ذیل است:بـه نظـر میرسـد کـه در سـال ۱۴۰۱ ،تعـداد متخصصـان سـئوی تـازه وارد کمتـر شـده اسـت؛ در سـال ۱۴۰۰ ،سـابقه کاری ۱۴درصـد از متخصصـان سـئو کمتـر از ۱ سـال بـود. ایـن آمـار در سـال ۱۴۰۱ بـه کمتـر از ۷درصـد رسـیده اسـت.میانگیــن درآمــد ماهانــه فعــاالن ســئوی پایتخت نشــین در ۱۴۰۱ نســبت بــه ســال ۱۴۰۰ ،۴۱درصــد رشــد داشــته اســت. ایــن رشــد در کالن شــهرها، مراکــز اســتانها و شــهرهای کوچــک بــه ترتیــب ۳۷ ،۶۷ و ۴۳درصــد اســت.فیلترینـگ و محدودیتهـای اینترنـت بـا سـهم ۷۸درصـدی، بزرگتریـن چالـش متخصصـان سـئو در سـال ۱۴۰۱ بـوده اسـت، امـا در سـال ۱۴۰۰ ،ناآگاهـی کارفرمـا از رونـد یـک پـروژه سـئو، چالـش اصلـی متخصصـان بیـان شـده اسـت.متخصصــان ســئو موفقیــت خــود را براســاس بهبــود رتبــه کلمــات کلیــدی در ســال ۱۴۰۱ در نظــر گرفته انــد، در حالــی کــه کارفرمایــان از آنهــا انتظــار افزایــش فــروش داشــته اند. ایــن موضــوع می توانــد نشــان دهنده انتظــارات متفــاوت کارفرمایــان و متخصصــان از معیــار موفقیــت پروژه هــای ســئو باشــد.تمایــل بــه مهاجــرت بیــن متخصصــان ســئو حــدود ۷۰درصــد اســت. همچنیــن افــراد بــا میــزان درآمــد ۱۸ تــا ۳۰ میلیــون تومــان بیشــتر از کســانی کــه درآمــد زیــر ۵میلیــون تومــان دارنــد، بــه مهاجــرت فکــر می‌کننــد.برای مشاهده کامل این گزارش به لینک زیر مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا