خبر

کاهش ۱۷درصدی مشارکت در کارهای داوطلبانه

ام بی ای نیوز: گزارش تحقیقاتی سالانه‌ تهیه شده توسط WIN نشان می‌دهد: ۲۳/۷% مردم جهان در سال ۲۰۱۹ کارهای داوطلبانه انجام داده‌اند. (The Worldwide Independent Network of Market Research) WIN پیشروترین انجمن بین المللی در زمینه تحقیقات بازار و نظرسنجی؛ پژوهشی را در دسامبر سال ۲۰۱۹ با هدف بررسی موضوعات اجتماعی در سراسر دنیا انجام داده است. در این پژوهش ۲۹۳۶۸ نفر از ۴۰ کشور جهان حضور داشتند. شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc) ، مجری این پژوهش در ایران بوده است. این پژوهش با ۵۰۰ نفر از ساکنین شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر ایران و به صورت تلفنی انجام شده است. در این پژوهش نتایج مربوط به “کارهای داوطلبانه و سازمانهای مردم نهاد (NGOs) ” ارائه و مقایسه‌ای میان اطلاعات مربوط به ایران با سایرکشورهای جهان انجام شده است.طبق بررسی‌های انجام شده ۲۳/۷% از پاسخگویان پژوهش در کشورهای شرکت‌کننده در سال ۲۰۱۹ کارهای داوطلبانه انجام داده‌اند. در بین پاسخگویان افراد با سطح تحصیلات بالاتر و همچنین گروه‌های دانشجو و مشغول به تحصیل بیش از سایرین در کارهای داوطلبانه مشارکت داشته اند.در مقایسه با نتایج همین تحقیق در سال ۲۰۱۸ میزان مشارکت در کارهای داوطلبانه حدود ۱۷% کاهش داشته و از ۲۸.۵% به ۲۳.۷% رسیده است. این شاخص با میزان ۱۶.۹% در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( MENA ) کمتر از متوسط جهانی است. در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده استرالیا با ۶۳% بیشترین میزان مشارکت و پاکستان با ۴.۶% کمترین میزان مشارکت در کارهای داوطلبانه را داشته‌اند. در بین ۴۰ کشور شرکت کننده ایران با میزان مشارکت ۱۶.۴% در جایگاه ۳۰ ام بین لبنان ( ۱۷.۴%) و لهستان (۱۵.۱%) قرار دارد. این در حالی است که ترکیه در همسایگی ایران با میزان۳۰% مشارکت درجایگاه دوازدهم قرارگرفته است. در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل هزاره (Millennials Gen Y) ) و دانشجویان بیشترین میزان مشارکت را داشته اند.میزان اعتماد به سازمانهای مردم نهاد و غیر انتفاعیطبق اطلاعات بدست آمده از پژوهش در جهان ۵۵% از افراد به سازمانهای مردم نهاد و غیر انتفاعی اعتماد داشته و میزان اعتماد به این نوع سازمانها در افراد جوانتر، دانشجویان و افراد با تحصیلات بالاتر در مقایسه با متوسط جهانی بیشتر است. میزان این شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۴۳% MENA )) بوده و پایین‌تر از متوسط جهانی است. در همین راستا در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده چین با ۹۷% بیشترین میزان اعتماد و ایتالیا با ۲۸% کمترین میزان اعتماد به سازمانهای مردم نهاد را داشته‌اند. در بین ۴۰ کشور شرکت کننده ایران با میزان اعتماد ۵۰% در جایگاه بیست و پنجم بین ایرلند ( ۵۳%) و شیلی(۴۹%) قرار دارد. این در حالی است که ترکیه در همسایگی ایران با میزان اعتماد ۵۸% در جایگاه چهاردهم قرارگرفته است. در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل هزاره( Millennials Gen Y) و دانشجویان بیشترین میزان اعتماد را داشته‌اند.کمک های مالی به سازمانهای مردم نهاد و غیرانتفاعیدر پژوهش موردنظر کمک‌های مالی به سازمانهای مردم نهاد در ۳ حوزه بررسی شده است. میزان مشارکت در کمک‌های مالی در جهان به ترتیب برای حمایت از کشورهای فقیر در حال توسعه و یا حمایت از کودکان، محیط زیست و پژوهش‌های علمی و پزشکی بوده است. در ایران درصد افرادی که برای این اهداف به سازمانهای مردم نهاد کمک کرده‌اند، به ترتیب ۲۴.۱% ،۲۱.۸% و ۱۲% بوده است.کمک مالی به سازمانهای مردم نهاد در پژوهش های علمی و پزشکیمیزان مشارکت کمک‌های مالی با اهداف پژوهش‌های علمی و پزشکی در جهان ۱۵.۷% بوده است. میزان این شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۰.۹% (MENA) بوده و بیشتر از متوسط جهانی است. میزان مشارکت در کمک‌های مالی با اهداف پژوهش‌های علمی و پزشکی در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی و همچنین منطقه است.در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده استرالیا با ۶۹% بیشترین میزان مشارکت و کره جنوبی با ۱% کمترین میزان مشارکت در کمک‌های مالی با هدف پژوهش‌های علمی و پزشکی داشته‌اند. در بین ۴۰ کشور شرکت‌کننده ایران با میزان مشارکت ۱۲% در جایگاه بیست و یکم بین هنگ کنگ (۱۲.۷%) و آفریقای جنوبی (۱۱.۸%) قرار دارد. این در حالی است که ترکیه در همسایگی ایران با میزان ۲۰ % مشارکت در جایگاه چهاردهم قرارگرفته است. در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل هزاره ( Millennials Gen Y ) و افراد شاغل بیشترین میزان مشارکت را داشته اند.کمک مالی به سازمانهای مردم نهاد در حمایت از محیط زیستمیزان مشارکت کمک‌های مالی با هدف حمایت از محیط زیست در جهان ۲۲.۵ % بوده است. میزان این شاخص‌در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۶)% MENA ) بوده و بیشتر از متوسط جهانی است. میزان مشارکت در کمک‌های مالی با هدف حمایت از محیط زیست، در ایران پایین‌تر از منطقه و نزدیک به متوسط جهانی است. در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده چین با ۷۸ % بیشترین میزان مشارکت و کره جنوبی با ۳ % کمترین میزان مشارکت در کمک‌های مالی با هدف حمایت از محیط زیست، داشته اند. در بین ۴۰ کشور شرکت کننده ایران با میزان مشارکت ۲۱.۸ % در جایگاه بیستم بین ایرلند (۲۲.۱%)و هنگ کنگ (۲۱.۴%) قرار دارد. این در حالی است که ترکیه در همسایگی ایران با میزان ۲۷.۵ % مشارکت در جایگاه یازدهم قرارگرفته است. در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل هزاره ( Millennials Gen Y)، دانشجویان و افراد شاغل بیشترین میزان مشارکت را داشته اند. علاوه بر موارد ذکر شده ۳۸.۷% از پاسخگویان افرادی هستند که در خصوص تغییرات شرایط آب و هوایی و گرمایش زمین آگاهی بالایی دارند. متوسط جهانی میزان اعتماد به سازمانهای مردم نهاد و غیر انتفاعی در این گروه از افراد حدود ۵۷% است. در مقایسه با متوسط جهانی در ایران ۳۷.۲% از افراد آگاهی بالایی در خصوص تغییرات شرایط آب و هوایی و گرمایش زمین دارند و میزان ۵۳.۴% از آنان به سازمانهای مردم نهاد و غیر انتفاعی اعتماد دارند.کمک مالی به سازمانهای مردم نهاد در حمایت از کشورهای فقیر در حال توسعه و یا حمایت از کودکانبررسی نشان داد: میزان مشارکت مردم جهان در کمک‌های مالی با هدف حمایت از کشورهای فقیر در حال توسعه و یا حمایت از کودکان در جهان ۲۴,۴% بوده است. میزان این شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاMENA ) %۳۷ ) بوده و بیشتر از متوسط جهانی است. میزان مشارکت در کمک‌های مالی با هدف حمایت از کشورهای فقیر در حال توسعه و یا حمایت از کودکان در ایران پایین تر از منطقه و نزدیک به متوسط جهانی است.همچنین در مقایسه بین کشورهای شرکت کننده استرالیا با ۷۲% بیشترین میزان مشارکت و کره جنوبی با ۴,۵ % کمترین میزان مشارکت در کمک‌های مالی با هدف حمایت از کشورهای فقیر در حال توسعه و یا حمایت از کودکان داشته‌اند. دربین ۴۰ کشور شرکت کننده ایران با میزان مشارکت ۲۴.۱% در جایگاه بیستم بین انگلستان (۲۴.۳%) و هند ( ۲۴.۰%) قرار دارد.این در حالی است که ترکیه در همسایگی ایران با میزان ۳۳ % مشارکت در جایگاه سیزدهم قرارگرفته است. در ایران افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، نسل Baby boomers و افراد شاغل بیشترین میزان مشارکت را داشته اند.و نکته پایانی:ویلما اسکارپینو (Vilma Scarpino)، رئیس انجمن بین المللی WIN درباره این پژوهش گفت: بررسی جهانی WIN نشان می‌دهد، با وجود اینکه اکثریت مردم جهان نسبت به سازمان‌های مردم نهاد اعتماد دارند اما درصد کمی از آنها نسبت به تامین اعتبار مالی و یا انجام کارهای داوطلبانه اقدام می‌کنند. پژوهش مورد نظر فرصتی‌ برای سازمان‌های مردم نهاد فراهم خواهد کرد تا آنها آگاهی مردم را نسبت به فعالیت‌هایشان افزایش و اعتماد مخاطبان را نسبت به کارهایشان جلب کنند.mbanews.ir- نرگس فرجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا