بدون دسته بندی

گزارش صنعت برنامه های موبایل کافه بازار

ام بی ای نیوز: بازار صنعت برنامه‌های موبایل در سال ۹۸کافـه بـازار، "گزارش صنعـت برنامه‌هـای موبایل ایران در سـال ۹۸ »را بـا هدف سـاختن تصویری روشـن‌تر از صنعـت برنامه‌هـا و بازی‌های موبایلـی اندروید، تدوین کرده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، در انتهـای سـال ۹۸، بـازار بـه عنوان بســتر توزیـع برنامـه، بـازی و ویدئـو، ۴۱ ّ میلیون نصب فعال داشـته اسـت. کاربـران بـازار، ۱٫۸۵ میلیـارد بـار، برنامه و بـازی دانلود یا به روزرسـانی کرده‌انـد. همچنین ۳٫۷ میلیـون خریدار محصـوالات دیجیتال، با ثبت بیـش از ۲۴ میلیـون تراکنـش موفق، ۱۸۹ میلیارد تومـان درآمد خالص نصیـب توسـعه‌دهنده‌های بـازی و برنامـه کرده‌انـد که در مقایسـه با سـال ۹۷ ،۸۳ درصد افزایش داشـته اسـت.در ایـن گـزارش ضمن بررسـی رفتار کاربران، میزان رشـد شـاخصهای مختلف در ۲۴ دسـته‌ی برنامه و ۱۲ دسـته‌ی بازی نیز ارائه شـده است.صنعـت برنامه‌هـای موبایـل و کسـب‌وکارهای آنلاین هم در سـال ۹۸ تحـت تأثیـر روندهـای کلان اقتصـادی و اجتماعی مانند شـیوع کرونا بـود. ولی بررسـی این صنعت نشـان می‌دهـد، روند رو به رشـد آن در سـال ۹۸ همچنان حفظ شـده است. کافـه بـازار تلاش می‌کنـد شـاخصهای صنعـت و روند تغییـر آن با انتشـار این نـوع از گزارشها، بـرای تمام بازیگران صنعـت برنامه‌های موبایلـی در دسـترس و واضـح شـود؛ تـا بتواننـد با آگاهـی عمیق‌تر وشـناخت بهتـر از گذشـته، تصمیمـات درسـتتری بـرای دسـتیابی به آینـدهای روشـن‌تر بگیرند.از اینجا گزارش کامل را بخوانید.mbanews.ir-نرگس فرجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا