خبر

گزارش عملکرد فیدیبو در سال ۱۳۹۹

ام بی ای نیوز: فیدیبـو اولیـن و بزرگتریـن پلتفـرم آنلایـن کتـاب الکترونیـک و صوتـی ایـران اسـت کــه از ســال ۹۲ بــا تــلاش و ایده‌پــردازی مجیــد قاســمی و همــکاری مهــدی فیــروزان بــا تمرکــز بــر ارائــه کتابهــای الکترونیــک بــه صــورت قانونــی فعالیتــش را آغــاز کــرد.اکنـون اپلیکیشـن فیدیبـو حـدود ۳ میلیـون نصـب و ۱۱۸۰ ناشـر نیـز بـا آن همـکاری دارنـد. در ســال ۹۵گــروه دیجــی‌کالا بــا هــدف ورود بــه حــوزه محتــوای دیجیتــال در کنــار دغدغه‌های فرهنگی و همینطور توسعه زنجیره ارزش خود در حوزه تجارت الکترونیک بـر فیدیبـو سـرمایه‌گذاری کـرد و اینـک فیدیبـو عضـوی از گـروه دیجـی‌کالاسـت.همــکاری نزدیــک مجموعــه فیدیبــو بــا معتبرتریــن ناشــران فارســی، تعــداد محتــوای ارائـه شـده روی ایـن پلتفـرم را بـه بیـش از ۱۰۰ هـزار عنـوان رسـانده اسـت کـه روزانـه بـه ایـن تعـداد نیـز اضافـه می‌شـود. ایـن محتـوا دارای تنـوع گسـترده‌ای از موضوعـات مختلـف و دسـته‌بندی‌های پرطرفـداری چـون رمـان و داسـتان، روانشناسـی و مدیریت، فلســفه و تاریــخ، علــوم اجتماعــی، علــم و تکنولــوژی، درســی و دانشــگاهی، مجــات، پادکســت‌ها و … اســتبـــا توجـــه بـــه تنـــوع موضوعـــی و تمرکـــز بـــر تامیـــن جدیدتریـــن، محبوب‌تریـــن و پرفروش‌تریـــن عناویـــن در سـال ۱۳۹۹ آمار بازدید کاربران از سـایت و اپلیکیشـن‌هـای فیدیبـو نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال گذشـته رشـد ۵.۳ برابـری را شـاهد بـوده است. در کنـار این‌هـا می‌تـوان بـه فراهـم آوردن بسـتر ارائـه کتاب‌هـای صوتـی در فیدیبـو اشـاره کـرد کـه طـی دوسـال اخیـر تبدیـل بـه یکـی از محبوب‌تریـن محتواهـای ارائـه شـده در ایـن پلتفـرم شـده اسـت.همچنیـن در سـال ۹۹ امـکان اسـتفاده بیشـتر کاربـران خـارج از کشـور، بـا بهره‌منـدی از امـکان خریـد ارزی بیشتـر از پیـش فراهـم شـد.محبوب‌ترین‌های فصل بهارکاربران فیدیبو در بهار سال گذشته همراه با اوج‌گیری کرونا در ایران و اجبار به خانه‌نشینی بیش‌تر، زمان بیش‌تری را هم صرف مطالعه یا شنیدن کتاب کردند. نگاهی به موضوعات محبوب و مورد توجه این فصل نشان می‌دهد، کتاب‌هایی با دسته‌بندی «روانشناسی، انگیزشی و توسعه فردی» بیش‌ترین اقبال را در میان کاربران داشته‌اند که شاید نشان‌دهنده تمایل مردم به تقویت بنیادهای روانی و توسعه‌ فردی برای مواجهه با شرایط سخت و بیماری است.اما همزمان با داغ شدن بازار بورس در ایران در فصل بهار سال ۹۹، شاهد حضور یک کتاب در این حوزه هستیم که مورد توجه کاربران قرار گرفته است.«تانگ فو، روش برخورد با افراد دشوار» نوشته «سم هورن» و ترجمه «نفیسه معتکف«.«جنایات و مکافات» نوشته «فئودور داستایوفسکی» و ترجمه «اصغر رستگار».«تو نمی‌توانی روزم را خراب کنی» نوشته «آلن کلاین» با ترجمه «نفیسه معتکف».«انسان در جستجوی معنی» نوشته «ویکتور فرانکل» با ترجمه «نهضت صالحیان».«اضطراب منزلت» نوشته «آلن دوباتن» و ترجمه «زهرا باختری».پنج کتاب پرفروش فصل بهار / تالیفرمان «کلیدر» نوشته «محمود دولت‌آبادی««دایی جان ناپلئون» نوشته « ایرج پزشکزاد»«شوهر آهو خانم» نوشته «علی محمد افغانی««هیچ دوستی به جز کوهستان» نوشته «بهروز بوچانی»«بازگشتم نوشته «گلی ترقی»محبوب‌ترین های فصل داغ تابستاندر این فصل نیز با افزایش اقبال به بازار سرمایه شاهد استقبال کاربران فیدیبو از کتاب های این حوزه هستیم و البته با امتداد همه‌گیری کرونا در این فصل، بار دیگر کتاب‌های روانشناسی و توسعه فردی گوی سبقت را از رمان و داستان در بین کتاب‌های ترجمه گرفته‌اند.پنج کتاب پرفروش / ترجمه«پاکسازی ذهن برای موفق‌شدن در زندگی» نوشته «بری داونپرت» و ترجمه «شادی حسن پور»«اثر مرکب» نوشته «دارن هاردی» و ترجمه «لطیف احمدپور»«جز از کل» نوشته «استیو تولتز» و ترجمه «پیمان خاکسار»«اصل گرایی» نوشته «گرگ مک کیون» و ترجمه «بهنام شاهنگیان»«ملت عشق» نوشته «الیف شافاک» و ترجمه «ارسلان صفیحی«پنج کتاب پرفروش/ تالیف«سمفونی مردگان» نوشته «عباس معروفی»«آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه» نوشته «محمد احمدی»«صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» نوشته «حجت بهادری»کتاب «حماسه حسینی» نوشته شهید مرتضی مطهری«قاب‌های خالی» نوشته فهیم عطارمحبوب‌ترین‌های فصل پاییزکتاب‌های پرفروش تالیفی فصل پاییز نشان می‌دهد بهترین زمان برای انتشار کتاب‌های داستانی جدید این فصل است. با توجه به این‌که اقبال نسبت به رمان‌نویسان جوان ایرانی در این سال‌ها بیش‌تر شده، فصل پاییز با رشد چشم‌گیری برای نویسنده‌‌ی جوانی چون عطیه عطارزاده همراه بود. همچنین در بین کتاب‌های ترجمه شاهد حضور کتاب «مغازه خودکشی» اثر «ژان تولی» هم هستیم که در فصل پاییز توانست در بین ۵ اثر برتر قرار گیرد.پنج کتاب پرفروش / ترجمه«بنویس تا اتفاق بیفتد» نوشته «هنریت آن‌کلاوسر» نوشته جهان قطب شاهی«اثر مرکب» نوشته «دارن هاردی» و ترجمه «لطیف احمدپور»«والدین سمی» نوشته «سوزان فوروارد» و ترجمه «مینا فتحی»«بهترین سال زندگی تو» نوشته «دارن هاردی» و ترجمه «محمد میرزایی»«مغازه خودکشی» نوشته «ژان تولی»پنج کتاب پرفروش/ تالیف«من، شماره سه» نوشته «عطیه عطارزاده»«۹۷۶روز در پس‌کوچه‌های اروپا» نوشته «محمد دلاوری»«هیچ دوستی به جز کوهستان» نوشته «بهروز بوچانی»«جنون قدرت و قدرت نامشروع» نوشته «محمد‌رضا سرگلزایی»«دو دنیا» نوشته « گلی ترقی»محبوب‌ترین‌های فصل زمستاندر زمستان کاربران فیدیبو باز هم در بخش ترجمه، آثار روانشناسی را انتخاب کردند ولی در بخش تالیف شاهد استقبال کاربران از کتاب‌های متفاوتی بودیم. از داستان کلاسیک بزرگ علوی تا عاشقانه نادر ابراهیمی. با وجود افت بازار بورس اما یک کتاب تالیفی در میان ۵ اثر برگزیده این فصل قابل توجه است.پنج کتاب پرفروش / ترجمه«ملت عشق» اثر«الیاف شافاک» و ترجمه «ارسلان فصیحی»«عادت های اتمی» نوشته «جیمز کلیر» ترجمه «هادی بهمنی»«کار عمیق» نوشته «کارل نیوپورت» و تزجمه «ناهید ملکی»«والدین سمی» نوشته «سوزان فوروارد» و ترجمه «مینا فتحی»«طرز فکر» نوشته «کارول دوک» و ترجمه «شهلا ثریا صفت»پنج کتاب پرفروش/ تالیف«چشمهایش» نوشته بزرگ علوی«سمفونی مردگان» نوشته عباس معروفی«هیچ دوستی به‌ جز کوهستان» نوشته «بهروز بوچانی»«یک عاشقانه آرام» نوشته نادر ابراهیمی«آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه» نوشته «محمد احمدی»پرفروش‌ترین کتاب‌های صوتی هر فصلدر بهار ۹۹ با اوج گیری ویروس کرونا، طبیعی به نظر می‌رسد که کاربران فیدیبو به دنبال آثاری باشند که بتواند راهکارهایی برای داشتن حال بهتر به آن ها بدهد و این روند در تمام سال ۹۹ برای کتاب های صوتی ادامه داشت.بهار«۲۳راه برای غلبه برتنبلی» نوشته «اس. جی. اسکات» ترجمه «امیرحسین میرزائیان» و با صدای «فرانک یوسفی»«نیمه تاریک وجود» نوشته «دبی فورد» ترجمه «فرناز فرود» و با صدای «سمیرا جواهریان»«بخواهید تا به شما داده شود» نوشته «استر هیکس» و ترجمه «گروه ترجمه آگاه باشیم» با صدای «ونوس صفری»تابستان«هنر شفاف اندیشیدن» نوشته «رولف دوبلی» و ترجمه و صدای «عادل فردوسی پور»«بی شعوری» نوشته «خاویر کرمنت» ترجمه گروه مترجمان و با صدای «دادبه دادمهر»«وقتی نیچه گریست» نوشته «اروین یالوم» ترجمه «سپیده حبیب» و با صدای «آرمان سلطان زاده»پاییز«هنر شفاف اندیشیدن» نوشته «رولف دوبلی» و ترجمه و صدای «عادل فردوسی پور»«اثر مرکب» نوشته «دارن هاردی» ترجمه «اکبر عباسی» و با صدای «آرمان سلطان زاده»«۵۰باید و نباید در زندگی زناشویی» نوشته و صدای «فرهنگ هلاکویی»زمستان«هنر شفاف اندیشیدن» نوشته «رولف دوبلی» و ترجمه و صدای «عادل فردوسی پور»«چهار میثاق» نوشته «دون ميگوئل روئيز» ترجمه «دل آرا قهرمان» و با صدای «نیما رئیسی»«پدر پولدار پدر فقیر» نوشته «رابرت کیوساکی» ترجمه «هنگامه خدابنده» و با صدای «محسن زرآبادی پور»محبوب‌ترین پادکست‌های فیدیبو در سال ۹۹موفقیت پادکست‌ها در سال ۹۹ بار دیگر نشان می‌دهد که این رسانه جدید می‌تواند مخاطب خاص خود را داشته باشد. پادکست «چنل بی» بعد از فردوسی‌خوانی توانست رتبه نخست پادکست‌های محبوب فیدیبو را داشته باشد که نشان از روند رو به رشد و ثبات این پادکست دارد.– چنل بی– بی پلاس– فردوسی خوانی– استرینگ کست– رواق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا